Site Tools


nowywebewid:prace_przyjete_po_30.07.2020

Prace przyjęte po 30.07.2020

Zakładka „Prace przyjęte” zawiera wykaz wszystkich prac geodezyjnych zatwierdzonych do wykonania przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W widoku głównym znajduje się spis wszystkich prac geodezyjnych zestawionych tabelarycznie, posortowanych wg. daty zgłoszenia. Tabela zawiera informacje dotyczące m.in: id pracy, oznaczenia nieruchomości, cel pracy, dat: zgłoszenia, przyjęcia, przewidywanego zakończenia pracy czy też statusu. Dodatkowo każda praca oznaczona jest kolorem w zależności od statusu jaki obecnie posiada:

Kolor szary prace bez wniesionych opłat za materiał,

Kolor czerwony prace z przekroczonym terminem zakończenia,

Kolor beżowy prace z przesłanym wnioskiem o zaniechanie,

Kolor zielony prace zakończone

Widok okna portalu geodety z zaznaczonymi kolorami prac w zależności os statusu


Dodanie nowego zgłoszenia

Po kliknięciu przycisku Ikona czerwonego plusa pojawia się okno zgłoszenia pierwotnego. Aby zgłoszenie zostało wysłane poprawnie należy się upewnić czy miejscowy Ośrodek Dokumentacji posiada w swojej bazie geodetę uprawnionego, którego chcemy wskazać w zgłoszeniu.

Widok okna zgłoszenia pierwotnego

Należy uzupełnić formularz zgłoszenia, pola oznaczone kolorem niebieskim są obowiązkowe.

W celu zdefiniowania zakresu pracy lub wskazania działek ,na których będzie się toczyć praca, należy użyć paletki:

Widok okna, w którym definiuje się zakres pracy

Istnieje możliwość dodania działki wyszukując ją w kartotece Ikona czerwonego plusa

Widok okna umożliwiającego wyszukanie działki po atrybutach

lub dodania działki poprzez wskazanie jej na mapie Ikona umożliwiająca dodanie działki wprost z mapy. Możemy również narysować zakres, jakim ma być objęta praca Ikona dodania działki poprzez zakres, a także dokonać jego modyfikacji Ikona modyfikacji zakresu. Przycisk Ikona wybrania zakresu z wybranej działki służy do stworzenia zakresu z wybranej działki (istnieje również możliwość stworzenia zakresu z działki powiększonego o zadany bufor - wystarczy wpisać wartość bufora w metrach w przeznaczonym do tego polu). Naciskając przycisk Ikona arkusza podzielonego na sekcje możemy utworzyć zakres z arkusza o zadanej skali i formacie. Przyciskiem lupy możemy podejrzeć wybrany zakres lub działkę, czerwonym minusem usuwamy zaznaczoną pozycję. Przyciski Ikony wczytywania zakresu do lub z pliku TXT oraz WKT służą odpowiednio do wczytania oraz zapisu zakresu do pliku tekstowego w formacie WKT.

UWAGA! Narysowany zakres nie może się przecinać. W zgłoszeniu nie ma również możliwości dodania więcej niż jednego zakresu. A działki definiowane w zgłoszeniu muszą do siebie przylegać.

Po wypełnieniu formularza klikamy 'Wyślij zgłoszenie'. Może się zdarzyć, że na danym obszarze są już prowadzone inne prace geodezyjne. Wówczas pojawi się komunikat „Inne prace na działkach”: Widok okna z wylistowanymi innymi pracami trwającymi w zakresie pracy


Zamówienie na materiały

Po wysłaniu zgłoszenia i dokonaniu opłaty ryczałtowej, geodeta ma wgląd do wszystkich materiałów w zakresie zgłoszonej przez siebie pracy.

Dodatkowo jeśli geodeta chce skorzystać z zamówienia pliku GML lub KCD z danymi, może to zrobić przyciskiem Ikona z czerwonym znakiem plus i frazą: Zam.

Kartoteka punktów osnowy

Po kliknięciu 'Dodaj' pojawi nam się Kartoteka punktów osnowy:

Widok okna kartoteki punktów osnowy

Ikona niebieskiego plusa, dodanie puntków - pozwala wyszukać nowy punkt osnowy w bazie

Ikona dodania punktów z mapy - pozwala na dodanie na listę punktów poprzez wskazanie na mapie

Ikona niebieskiego minusa, usuwanie punktu z listy - usuwa zaznaczony punkt osnowy z listy

Ikona niebieskiego znaku X, czyszczenie listy - usuwa wszystkie punkty z listy

Ikona dwóch okienek zaznaczonych markerami, zaznaczenie wszystkich elementów listy - zaznacza wszystkie pozycje jednocześnie

Ikona lupy, podgląd punktu na mapie - pozwala podglądnąć położenie punktu na mapie (zaznaczenie po przesunięciu mapy zniknie)

Ikona długopisu, wrysowanie punktu na mapę - pozwala wrysować punkt na mapę (opcja podobna do podglądu, z tą różnicą, że zaznaczenie nie zniknie po przesunięciu mapy)

Ikona dwóch kół zębatych, wyświetlenie informacji o układzie współrzędnych - wyświetla informacje o aktualnym układzie współrzędnych poziomych i wysokości

Ikony menu: szczegóły, punkty kierunkowe, połączenia oraz ekscentry - przyciski pozwalają kolejno na: wyświetlenie szczegółów wybranej pozycji, punktów kierunkowych, połączeń punktów, ekscentrów (wyświetlanie tych informacji jest uzależnione od informacji zawartych w bazie danych PODGiK)

Ikona drukarki - pozwala na generowanie raportów: pełnej informacji o punktach (informacja oraz opis topograficzny) lub zapisania informacji o punktach do pliku tekstowego

Ikona aparatu - uruchamia okno dokumentacji cyfrowej (jeśli taka dokumentacja jest dołączona do wybranego punktu)

Widok okna dokumentacji cyfrowej

Klikając Ikona niebieskiego plusa można wyszukać inne punkty osnowy. Pojawia się okno selekcji gdzie należy ustalić za pomocą jakich kryteriów będziemy chcieli wyszukać odpowiednie punkty. Jeżeli chcielibyśmy, aby do listy zostały dodane wszystkie punkty w określonym buforze od zakresu naszej pracy geodezyjnej to musimy określić „wielkość bufora” np: 300m, a następnie klikamy 'Dodaj', który powoduje dodanie punktów do listy.

Przycisk 'Czyść' powoduje wyczyszczenie wybranych kryteriów.

Widok okna selekcji punktów osnowy w zakresie pracy


Kopia materiału zasobu w postaci elektronicznej

Innym rodzajem materiałów, które można przeglądać i pobierać w zakresie pracy są materiały z pozycji 16.2 - Kopia materiału zasobu innego w postaci elektronicznej. Znajdziemy je pod ikonką: Ikona aparatu z prostokątem narysowanym linią przerywaną.

Po wybraniu tej opcji pojawia się okno, w którym pokazują się zeskanowane materiały podpięte do prac geodezyjnych oraz dokumenty składowe operatów. Na liście pojawiają się tylko materiały w zakresie zgłoszonej pracy geodezyjnej. Wykorzystując odpowiednie filtry można znaleźć odpowiednie dokumenty, przeglądać je lub pobrać do siebie na komputer.

Widok okna dokumentacji w zakresie pracy oraz dokumentacji powiązanej z pracą

W przypadku zgłoszeń pośrednich: Praca geodezyjna umieszczona jest w zakładce Prace oczekujące. W momencie kiedy urzędnik zaakceptuje internetowe zgłoszenie pracy geodezyjnej zostaje nadany numer KERG oraz praca zostaje umieszczona w pracach przyjętych.

W przypadku zgłoszeń bezpośrednich akceptowanie prac następuje automatycznie i od razu trafiają one do zakładki Prace przyjęte, automatycznie zostaje stworzona opłata (zakładka Opłaty w dolnej części panelu) oraz wygenerowane zostają zamówione materiały (Ikona z literami DW).


Przesłanie wniosku o zaniechanie pracy

W celu zaniechania zgłoszonej wcześniej pracy należy wybrać przycisk Ikona czerwonego kółka z białym znakiem X w środku. Po jego naciśnięciu pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Po jego zaakceptowaniu prośba o zaniechanie zostaje wysłana do PODGiK.

Widok okna potwierdzającego zaniechanie pracy

A następnie w prawym górnym rogu wyświetla się komunikat potwierdzający wysłanie wniosku.


Lista zgłoszeń uzupełniających

Chcąc wyświetlić listę wysłanych zgłoszeń uzupełniających do konkretnej pracy oraz sprawdzić ich status klikamy przycisk Ikona z literami ZU. Z poziomu okna 'Zgłoszenia uzupełniające do pracy' mamy możliwość dodania nowego zgłoszenia uzupełniającego do danej pracy Ikona czerownego plusa, wydrukowania go (po zatwierdzeniu przez ośrodek) oraz sprawdzenia szczegółów zgłoszenia uzupełniającego.

Widok okna listy zgłoszeń uzupełniających do pracy


Dodanie zgłoszenia uzupełniającego

Po kliknięciu czerwonego plusa pojawia nam się okno 'Zgłoszenia uzupełniającego', w którym możemy dokonać edycji uprawnionego, wykonawcy, zakresu, celu pracy oraz terminu zakończenia pracy. Zmiany zatwierdzamy klikając 'Wyślij zgłoszenie'.

Widok okna zgłoszenia uzupełniającego

Po wysłaniu zmian pozycja powinna się znaleźć na liście zgłoszeń uzupełniających.


Opłaty

Gdy zgłoszenie pracy geodezyjnej zostanie zaakceptowane przez ośrodek to zostaje nadany numer KERG dla tej pracy, a urzędnik może przygotować materiały oraz na podstawie zamówionych materiałów stworzyć opłatę. Gdy urzędnik utworzy opłatę to pojawia się ona również w zakładce 'Opłaty' w dolnej części portalu. W przypadku zgłoszeń bezpośrednich wygenerowanie opłaty następuje w sposób automatyczny.

Widok części okna głównego portalu geodety związanego z opłatami i protokołem uzgodnienia

Ikona aparatu - pozwala na dołączenie do dokumentacji pracy potwierdzenia przelewu


Płatności elektroniczne

Aby dokonać opłaty za materiały należy kliknąć przycisk Ikona przekierowująca do opłat online. Wyświetla się okno zawierające listę wszystkich opłat.

Widok okna płatności elektronicznych do zapłaty

Zaznacz rachunek/rachunki (gdy chcemy zaznaczyć kilka rachunków jednocześnie trzymamy klawisz Ctrl i wybieramy pozycje), następnie kliknij Opłać. Nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie wybierzemy sposób płatności.

W przypadku, gdy transakcja z jakiegoś powodu nie zostanie zakończona opłata znajdzie się w zakładce „Trwające”.

Widok okna płatności elektronicznych trwających

Aby ją zrealizować należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć Anuluj transakcję (wówczas opłata wróci do zakładki „Do zapłaty”) i wykonać powyższe czynności ponownie.


Dokumenty z ODGiK

Ikona z napisem DW - przycisk powoduje otwarcie okna, w którym zapisane są wygenerowane dla geodety dokumenty

Widok okna dokumentacji wychodzącej z Ośrodka dla pracy

Pozycje oznaczone kolorem szarym to dokumenty zablokowane do pobierania, z powodu braku wniesionej opłaty. Po opłaceniu materiałów możliwe jest ich pobranie (zaznaczamy pozycję, a następnie klikamy przycisk Ikona strzałki w dół) lub podglądnięcie Ikona kartki dokumentu


Kartoteka punktów osnowy

Przycisk Ikona z napisem Osn otwiera nam okno kartoteki punktów osnowy, w którym mamy możliwość podglądu wszystkich punktów osnowy. Funkcjonalność kartoteki została szerzej opisana w instrukcji dodawania nowego zgłoszenia.


Znajdź dokumentację poprzez zakres

Ikona aparatu - przycisk uruchamia okno dokumentacji w zakresie pracy, pozwala odszukać całą zeskanowaną dokumentację, której zakresy przecinają się z zakresem wybranej pracy geodezyjnej. Można odszukać wybrane dokumenty w ośrodkach, które mają utworzoną dokumentację cyfrową wszystkich operatów w postaci dokumentów składowych tych operatów.

Widok okna dokumentacji w zakresie pracy oraz dokumentacji powiązanej z pracą

Geodeta może podglądać (Ikona kartki dokumentu) lub pobierać wyszukane pliki (Ikona strzałki w dół), a następnie ocenić ich przydatność dla swojej pracy geodezyjnej.


Załączniki do pracy

Ikona aparatu - dodanie dokumentacji dla pracy umożliwia załączenie zewnętrznego pliku z wybranej przez nas lokalizacji w okienku widocznym poniżej. Z rozwijalnego menu mamy możliwość wyboru rodzaju załączanej dokumentacji tj: akty notarialne, mapy zasadnicze, pliki dgn, dwg i inne.

Widok okna z wylistowanymi załącznikami do pracy

Przycisk Ikona czerwony plus powoduje otwarcie okna dodawania plików

Widok okna określenia atrybutów wysyłanego pliku

Przycisk Ikona z napisem: plus Dodaj pliki umożliwia wyszukanie plików na dysku i dodanie ich do listy, po dodaniu do listy wybieramy rodzaj dokumentu, następnie klikamy przycisk Ikona z napisem: Prześlij, który powoduje dodanie go do listy Dokumentacji cyfrowej załączanej do pracy.

Przycisk Ikona czerwonego minusa powoduje usunięcie zaznaczonego dokumentu z listy Dokumenacji cyfrowej.

Ikona strzałki w dół - umożliwia pobranie zaznaczonego dokumentu

Ikona dwóch pól zaznaczonych markerami - zaznacza wszystkie rekordy

Ikona lupy oraz ikona długopisu do wrysowania - przyciski umożliwiają odpowiednio Podgląd zakresu oraz Wrysowanie zakresu


Podglądnij zakres oraz Wrysuj zakres

Ikona lupy oraz ikona długopisu do wrysowania Przyciski powodują odpowiednio podgląd zakresu pracy oraz wrysowanie zakresu pracy na mapę. Fównież zamówić wyszukany dokument Przy opcji podglądu zaznaczenie obiektu znika po przesunięciu mapy lub zmiany skali, przy opcji wrysuj jest widoczne mimo zmiany widoku mapy.


Szczegóły pracy geodezyjnej

Ikona z napiszem Sz - szczegóły pracy pozwalają wyświetlić dodatkowe informacje danej pracy geodezyjnej tj: id pracy, wykonawca, zakres czy data zgłoszenia


Inne prace trwające w zakresie pracy

Ikona z napisem Pr - przycisk powoduje wyświetlenie informacji o innych pracach prowadzonych na działkach

Widok okna z wylistowanymi innymi pracami trwającymi w zakresie pracy

po zaznaczeniu konkretnej pozycji mamy możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji o pracy (Ikona z napiszem Sz), wyświetlenia dokumentacji cyfrowej do pracy (Ikona aparatu), a także podejrzeć lub wrysować na mapę jej zakres (Ikona lupy oraz ikona długopisu do wrysowania) oraz sprawdzić jakie działki obejmuje ten operat:Ikona z napisem Dlk

Zielonym kolorem zaznaczone są prace, które zostały już przekazane do weryfikacji..


Operaty w zakresie pracy

Ikona z napisem Op - znajdowanie operatów przez zakres dostępne jest z poziomu poniższego okna.

Widok okna z wylistowanymi operatami w zakresie pracy

Po zaznaczeniu konkretnej pozycji mamy możliwość wyświetlić szczegóły danego operatu (Ikona z napisem Sz), podgląd lub wrysowanie zakresu operatu (Ikona lupy oraz ikona długopisu do wrysowania) oraz wyszukania innych operatów według zadanych kryteriów (Ikona lornetki). Dokumentacja operatu oraz dokumentacja składowa znajduje się w dolnej części okna w dwóch zakładkach, gdzie również istnieje możliwość dodania wybranego dokumentu do materiałów zamówionych.


Uzgodnienia projektowe w zakresie pracy

Ikona z napisem UDP - przycisk powoduje wyświetlenie okna z listą uzgodnień projektowych w zakresie pracy

Widok okna z wylistowanymi uzgodnieniami projektowymi w zakresie pracy

Po zaznaczeniu konkretnej pozycji możemy wyświetlić szczegóły danego uzgodnienia (Ikona z napisem Sz), jego dokumentację cyfrową (Ikona aparatu) oraz podglądnąć lub wrysować zakres uzgodnienia(Ikona lupy oraz ikona długopisu do wrysowania)


Inne materiały w zakresie pracy

Ikona z napisem InM - przycisk powoduje wyświetlenie okna z listą innych materiałów w zakresie pracy

Widok okna z wylistowanymi innymi materiałami w zakresie pracy

Po zaznaczeniu konkretnej pozycji możemy wyświetlić szczegóły danego materiału (Ikona z napisem Sz) oraz podglądnąć lub wrysować zakres materiału(Ikona lupy oraz ikona długopisu do wrysowania). Dokumentacja cyfrowa operatu znajduje się w dolnej części okna. Mamy możliwość pobrać lub podglądnąć dany materiał (Ikona strzałki w dół oraz ikona kartki dokumentu Ikona lupy oraz ikona długopisu do wrysowania) - w przypadku, gdy nie jest on opłacony pojawi się na nim znak wodny informujący o braku licencji, podglądnąć lub wrysować jego zakres (Ikona lupy oraz ikona długopisu do wrysowania)


Mapy w zakresie pracy

Ikona z napisem Map - przycisk wyświetla listę map dostępnych w zakresie pracy

Widok okna z wylistowanymi mapami analogowymi w zakresie pracy

Dokumentacja cyfrowa znajduje się w dolnej części okna. Mamy możliwość pobrania lub podglądnięcia danego dokumentu (Ikona strzałki w dół Ikona kartki dokumentu) - w przypadku, gdy nie jest on opłacony pojawi się na nim znak wodny informujący o braku licencji, podglądnąć lub wrysować jego zakres (Ikona lupy oraz ikona długopisu do wrysowania).


Informacja z Ośrodka

Ikona z napisem i - wyświetla komunikaty ogólne dla portalu, np:

Widok okna z wyświetlonymi informacjami z Ośrodka


Komunikator

Narzędzie komunikatora składa się z dwóch elementów:

Ikona koperty z czerwonym napisem new - oznacza, że użytkownik ma nieprzeczytane wiadomości; po kliknięciu wyświetla listę prac, których one dotyczą.

Widok okna z listą nowych wiadomości dla komunikatora

Po zaznaczeniu pozycji klikamy 'Odczytaj' i tym samym przenosimy się do okna komunikatora

Ikona koperty - oznacza, że użytkownik nie ma żadnych nowych wiadomości

Ikona chmurek dialogowych - wyświetla okno rozmowy dla zaznaczonej pracy; na czerwono zaznaczone są wiadomości z PODGiK, a na niebiesko wiadomości wysłane przez geodetę.

Widok okna z listą komunikatów dla pracy


Zamówienie pliku KCD do modyfikacji

Ikona z napisem Mod - przycisk otwiera okno z zamówieniem.

Przycisk Ikona z czerwonym plusem powoduje złożenie zamówienia.

Widok okna z listą zamówionych plików do modyfikacji


Zakończenie pracy

Ikona z napisem Zak - umożliwia przesłanie do PODGiK informacji o zakończeniu wybranej pracy

Widok okna zakończenia pracy

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji klikamy przycisk Wyślij. W prawym górnym rogu wyświetli się komunikat “Wysłano informację o zakończeniu pracy.”


Wyszukiwanie poprzez kryteria

Ikona lornetki - przycisk umożliwia selekcję prac geodezyjnych

Widok okna wyszukiwania prac geodezyjnych

Można także wyszukać pracę znając numer opłaty.

Znaki “%” umieszczone po obu stronach pola “Wykonawca” pozwalają na wyszukiwanie po fragmencie nazwy.

W przypadku prac, które zostały już zakończone (nie wyświetlają się na liście wszystkich prac), możemy je wyszukać zaznaczając opcję: Widok opcji wyświetlenia prac zakończonych zaznaczonych markerem

Po wypełnieniu kryteriów klikamy przycisk Szukaj.


Operat elektroniczny

Narzędzie “Operaty do pracy” Ikona z napisem eOp umożliwia skompletowanie, a następnie przesłanie do ODGiK operatu w formie elektronicznej.

Procedura działania:

1. Klikamy przycisk Ikona z napisem eOp, pojawia nam się okno “Operaty do pracy XXXX.XXX.XXXX”

Widok okna z wylistowanymi operatami do pracy w trakcie kompletowania

2. Aby dodać nowy operat klikamy przycisk w górnej części okna Ikona z czerwonym plusem, pojawia nam się okno kompletowania operatu. Do operatu obowiązkowo musi być dołączony plik, który w rodzaju będzie miał wpisany “operat techniczny”.

Widok okna kompletowania operatu dla pracy Pod przyciskiem Ikona z literą i mamy informacje w jaki sposób nazywać pliki, aby aplikacja na podstawie nazwy dopasowała rodzaj dokumentu.

Po skompletowaniu listy zamykamy okno kompletowania, powracając tym samym do listy operatów do pracy.

Nasz operat ma status oczekujący. Jeżeli chcemy dodać jeszcze dodatkowe pliki do operatu, należy kliknąć ikonę czerwonego plusa w zakładce “Plik operatu i pliki danych”,jeżeli uznamy, że jest kompletny zaznaczamy go, a następnie klikamy “Wyślij”. Pojawi się komunikat oznaczenia zakończenia pracy

Widok okna wyboru formy zakończenia pracy

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji klikamy “Wyślij”. Nasz operat otrzymuje status “złożony”. W tym momencie oczekujemy na weryfikację z ODGiK.

Po przyjęciu do weryfikacji operat otrzymuje status “przyjęty do weryfikacji”

Weryfikacja pozytywna:

W momencie pozytywnej weryfikacji status operatu zmienia się na “przyjęty do zasobu”

Weryfikacja negatywna:

W momencie negatywnej weryfikacji status operatu zmienia się na “zwrócony przez ODGiK”. W zakładce “Protokoły weryfikacji” przesłany zostaje protokół weryfikacji, w którym mamy wyszczególnione powody zwrotu.

Operat zwrócony możemy edytować:

1. Zaznaczamy operat zaznaczony na czerwono ze statusem “zwrócony przez ODGiK”.

2. Podmieniamy pliki operatu, na te, które poprawiliśmy lub które ośrodek wskazał nam do poprawy.

3. Zaznaczamy zwrócony operat, a następnie klikamy “Wyślij” (status zmienia się na “złożony po poprawie”)

Po powyższych krokach ponownie następuje procedura weryfikacji. Operat w momencie przyjęcia do zasobu otrzyma status “przyjęty do zasobu”.

nowywebewid/prace_przyjete_po_30.07.2020.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1